PALM MINI OTDR FHO1000-D22, Dynamic Range: 1310nm/1550nm 22/20dB